Koi Anatomy2013-08-01T16:07:58+00:00

Koi Anatomy: Skeletal

 

koi fish skeleton anatomy diagram

Click to enlarge koi skeleton diagram

 

Koi Anatomy: External

 

koi anatomy diagram (external)

Click to enlarge external anatomy diagram

 

Koi Anatomy: Internal

 

koi internal organs diagram

Click on image to enlarge koi internal organs diagram